ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายอัฐฐาปกรณ์ ศิริกุล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2562,20:42  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิติมา สิทธิรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2561,20:44  อ่าน 283 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัย การแก้ปัญหาการจำแนกทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สื่อผึ้งน้อยกับทรัพยากรธรรมชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัติการ วังหิตัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2561,20:40  อ่าน 316 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยในชั ้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนปฏิบัติท่ารําเพลงงามแสงเดือนของนักเรียนชั ้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3โดยใช้วิธีการฝึกสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุจิตรา วิลัยศร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2561,20:17  อ่าน 277 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้โปรแกรมเครื่องคิดเลข ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่เรียนด้วยสื่อ Power Point กับการเรียนด้วยวิธีปกติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสกุลทิพย์ เวชกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2561,19:35  อ่าน 333 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายเกรียงศักดิ์ บุญรอดชู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2559,23:46  อ่าน 389 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการสร้างและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางมนเธียร สุนทราลักษณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2559,23:44  อ่าน 397 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการสร้างและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสุคนธ์ เรืองรอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2559,23:40  อ่าน 557 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียนชุดอาหารในครัวเรือน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550
ชื่ออาจารย์ : นางพรทิพย์ เรืองรอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2559,23:34  อ่าน 381 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะ การใช้โปรแกรม Paint สำหรับ Windows7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกกาญจน์ ชวาลรติกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2559,23:30  อ่าน 572 ครั้ง
รายละเอียด..