ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาชุดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง ร่างกายของเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณา นาวาพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2563,10:01  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างกายของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณา นาวาพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2563,20:58  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างกายของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณา นาวาพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2563,20:57  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายอัฐฐาปกรณ์ ศิริกุล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2562,20:42  อ่าน 119 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิติมา สิทธิรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2561,20:44  อ่าน 368 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัย การแก้ปัญหาการจำแนกทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สื่อผึ้งน้อยกับทรัพยากรธรรมชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัติการ วังหิตัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2561,20:40  อ่าน 392 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยในชั ้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนปฏิบัติท่ารําเพลงงามแสงเดือนของนักเรียนชั ้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3โดยใช้วิธีการฝึกสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุจิตรา วิลัยศร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2561,20:17  อ่าน 389 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้โปรแกรมเครื่องคิดเลข ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่เรียนด้วยสื่อ Power Point กับการเรียนด้วยวิธีปกติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสกุลทิพย์ เวชกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2561,19:35  อ่าน 439 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายเกรียงศักดิ์ บุญรอดชู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2559,23:46  อ่าน 428 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการสร้างและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางมนเธียร สุนทราลักษณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2559,23:44  อ่าน 447 ครั้ง
รายละเอียด..