ผลงานครู
ชื่อผลงาน : งานวิจัยการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิติมา สิทธิรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2561,20:44  อ่าน 152 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัย การแก้ปัญหาการจำแนกทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สื่อผึ้งน้อยกับทรัพยากรธรรมชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัติการ วังหิตัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2561,20:40  อ่าน 167 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยในชั ้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนปฏิบัติท่ารําเพลงงามแสงเดือนของนักเรียนชั ้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3โดยใช้วิธีการฝึกสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุจิตรา วิลัยศร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2561,20:17  อ่าน 140 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้โปรแกรมเครื่องคิดเลข ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่เรียนด้วยสื่อ Power Point กับการเรียนด้วยวิธีปกติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสกุลทิพย์ เวชกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2561,19:35  อ่าน 208 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายเกรียงศักดิ์ บุญรอดชู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2559,23:46  อ่าน 314 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการสร้างและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางมนเธียร สุนทราลักษณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2559,23:44  อ่าน 305 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการสร้างและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสุคนธ์ เรืองรอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2559,23:40  อ่าน 463 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียนชุดอาหารในครัวเรือน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550
ชื่ออาจารย์ : นางพรทิพย์ เรืองรอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2559,23:34  อ่าน 282 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะ การใช้โปรแกรม Paint สำหรับ Windows7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกกาญจน์ ชวาลรติกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2559,23:30  อ่าน 430 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการกิจกรรม 5 ส ของโรงเรียนคลองสอง สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร (แผ่นที่ 2)
ชื่ออาจารย์ : นางสุชญา แจ่มสิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2559,23:26  อ่าน 467 ครั้ง
รายละเอียด..