คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ศรุตยา สุนาถวนิชย์กุล
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสังฆรักษ์เพชรดี วิชากโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนันฑา แย้มศรวล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประสพโชค แก้วซอ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนีย์ มีธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางศรีน้อย ลาวัง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรวัส พูนวิทย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริวรรณ บุญชู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดลชัย ประภัสสิริ
ตำแหน่ง : กรรมการ