กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศรีน้อย ลาวัง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพรทิพย์ เรืองรอง
ครู คศ.3

นางสาวกนกกาญจน์ ชวาลรติกุล
ครู คศ.3

นางสาวสกุลทิพย์ เวชกูล
ครู คศ.1

นางสาวพิมพ์ใจ จันทร์จ่าย
ครู คศ.1