กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเอกภพ พระชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุจิตรา วิลัยศร
ครู คศ.1