กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวกาญจน์ษิมา โพธิ์ทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวรภัสรา ขายม
ครู คศ.1

นางสาวทิพวรรณ อบเชย
ครู คศ.1