กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพรสุดา คุโนภาส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรัติการ วังหิตัง
ครู คศ.2