กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวรรณา นาวาพงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวศิริวรรณ โพธิ์หล้า
ครู คศ.1

นางสาวกัญญา เพชรนาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววรนิษฐา ธีรฤทธิ์เฉลิม
ครูผู้ช่วย