กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจิติมา สิทธิรักษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเกรียงศักดิ์ บุญรอดชู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางมนเธียร สุนทราลักษณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสมควร ซอเสียงดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพรรณิภา สังข์สีแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวจรัญญา เหง้าโสภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางญาณิศาภา พิสิษฐ์เจียระไน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1