ลูกจ้างชั่วคราว

นางสุลาลัย ลำเพยพล
พี่เลี้ยง ส1

นางสุฑิมา ทรัพย์สมาน
พี่เลี้ยง ส1

นางสาวจารุวรรณ สำเภาทอง
พี่เลี้ยง ส1

นางนฤมล เทียนสุขา
พี่เลี้ยง ส1

นางสาวภัสสรา รัมเกตุ
พี่เลี้ยง ส1

นายเฉลิม หว่างตาล
พนักงานสถานที่ บ1

นายปรีชา อมรชร
พนักงานสถานที่ บ1

นายสมศักดิ์ เจริญช่าง
คนสวน บ1