ลูกจ้างประจำ

นางอนงค์ โกศัลยวัตร
ครูพี่เลี้ยง

นางนริสา ถนอมแก้ว
ครูพี่เลี้ยง

นางสุริยา เด่นโซ๊ะ
แม่บ้าน ภารโรง

นางธัญญ์จันทร สายชู
แม่บ้าน ภารโรง