ข้าราชการสามัญ (ธุรการ)

นางสาวศิรินภา ศรีชนะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ