กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภชยลักษณ์ ชูประจง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุคนธ์ เรืองรอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุวรรณา บุญพรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายประหยัด พันธ์ภูงา
ครู คศ.3

นางสาวดลษร ธิติวัชรกร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวภัสรานันท์ ยังศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางวิไลพร ริยะขัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวศิรดา ศรีพั่ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2