ปฐมวัย

นางสาวสุมานัส ห้วงน้ำ
ครู คศ.1

นางกรรณิการ์ แก้วเกษเกลี้ยง
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสุทธิลักษณ์ สมทรัพย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวคัทลียา สะมะอูน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

ร.ต.หญิง สุภาพร อันแสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาววนิดา แก้วโพนงาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวลักษณ์ แก่นกระโทก
ครูผู้ช่วย

นางสาวอริษา รอบแคว้น
ครูผู้ช่วย