กลยุทธ์
กลยุทธ์

 1. บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มุ่งผลสัมฤทธ์ของงานพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

2. พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ

3. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

4. ส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม

5. ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา