พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

พันธกิจ

 1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษา

 2. ส่งเสริมการอ่าน การคิด การเขียน และการสื่อสาร

 3. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการที่หลากหลาย

     เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 4. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

     ทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ

 5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม รักษ์ภูมิปัญญา ตามหลักปรัชญา

     ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

 

 

เป้าหมาย

เป้าหมาย

1. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการศึกษา
3. นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
    สถานศึกษา
4. ครูได้รับการพัฒนาตนเอง สู่ครูมืออาชีพ   
5. โรงเรียนจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญา
    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประชาคมอาเซียน โดยชุมชนมีส่วนร่วม