วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสรเป็นโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพสู่มาตรฐาน
การศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี และการสื่อสาร
พัฒนาครูสู่มืออาชีพผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
โดยชุมชนมีส่วนร่วม

ปรัชญา

ปรัชญา

ความรู้ คู่คุณธรรม