สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราโรงเรียน

หมายถึง 
ความสามัคคี กลมเกลียว ภายใต้ฟ้าเดียวกัน

คำขวัญ เรียนดี สามัคคี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา

ปรัชญา การศึกษา ช่วยพัฒนาสติปัญญา และธำรงศาสนาให้ยั่งยืน

สีประจำโรงเรียน สีเหลือง-ดำ หมายถึง ความนุ่มนวล ร่าเริง สดใส 
ภายใต้ความหนักแน่น

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นเฟื่องฟ้า หมายถึง ความรุ่งเรือง เจริญก้าวหน้า