ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารทรัพย์อนันต์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 27 ตุลาคม 2525
งบประมาณ : 1,849000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารทรัพย์ไพศาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 22 มีนาคม 2536
งบประมาณ : 3,067,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเจริญทรัพย์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 10 มีนาคม 2539
งบประมาณ : 7,950,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารทวีทรัพย์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 31 มีนาคม 2548
งบประมาณ : 9,521,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารขุมทรัพย์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 31 มีนาคม 2548
งบประมาณ : 9,521 ,000 บาท
เพิ่มเติม..